25 kwietnia 2024
Wywiady

Marian Zalewski: Inwestycje za ponad 11,5 mln zł

Rozmowa z wójtem gminy Szczurowa o realizacji inwestycji oraz perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Gmina Szczurowa jest stawiana przez wielu jako wzór godny naśladowania pod względem ilości i jakości przygotowywanych projektów pod środki europejskie w ostatnich latach. Jakie największe zadania inwestycyjne są planowane w 2017 r.?
W budżecie gminy Szczurowa na 2017 rok przewidziano ponad 8 mln zł. (21%) na inwestycję w tym: środki na przygotowanie i rozpoczęcie realizacji dużych inwestycji z udziałem środków europejskich związanych z rewitalizacją przestrzeni publicznej i obiektów stanowiących infrastrukturę społeczną, w tym oświatową, odnowę centrów wsi, modernizację obiektów kultury, rekreacji i uzbrojenia terenów budowlanych. Ważną inwestycją będzie rozpoczęcie budowy strefy aktywności gospodarczej. Planuje się również przygotowanie inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Szczurowa i terenów pod budownictwo, projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym wymianę kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych na bardziej oszczędne i ekologiczne. Dużym przedsięwzięciem jest projekt “Pojezierze Tarnowskie” planowany do realizacji wspólnie z przedsiębiorcami
Ważne pozycje w budżecie mają projekty partnerskie przygotowane do realizacji z 18 gminami oraz przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Są to zadania z zakresu turystyki, oświaty, ekologii oraz transportu i informatyki oraz planowania przestrzennego.
Oprócz środków na przygotowanie i realizację dużych przedsięwzięć inwestycyjnych w budżecie na 2017r. znalazły się również środki na drobne remonty, wyposażenie świetlic, domów ludowych, jednostek OSP, kół gospodyń wiejskich, LKS i UKS.

Mamy połowę kadencji, zatem jest to dobry czas na małe podsumowanie. Wokół czego koncentrowaliście się w tym okresie?
W pierwszych dwóch latach staraliśmy się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję, aby pozyskać środki zewnętrzne, koncentrowaliśmy się głównie na przygotowaniu projektów pod nową alokację środków europejskich, w tym szczególnie poprawiających warunki życia mieszkańców. Realizowaliśmy również bardzo szeroki front robot inwestycyjnych, których wartość wyniosła ponad 11,5 miliona złotych w tym również szereg zadań finansowanych z budżetu Gminy poprzez tzw. fundusz sołecki. Są to zadania określane przez mieszkańców wszystkich 21 sołectw w formie uchwały zebrań wiejskich. Utworzenie Funduszu Sołeckiego pozwoliło na uzyskanie dodatkowych środków finansowych, które gwarantuje gminom tworzącym Fundusz stosowna Ustawa.

Znam Pana od dobrych kilku lat i wiem, że kanalizacja i wodociągi są bardzo istotne w gminie Szczurowa. Co udało się Wam wykonać w tych ostatnich dwóch latach?

Wybudowaliśmy blisko 10 km nowych wodociągów ze Szczurowej do Strzelec Małych, Dąbrówki Morskiej, Barczkowa, Popędzyny i Uścia Solnego oraz w Szczurowej do centrum wraz z połączeniem do magistrali wodociągowej w kierunku Zaborowa i Rylowej. Inwestycja ta pozwoliła na dwustronne połączenie wodociągu każdej z dwudziestu miejscowości naszej gminy z nowym ujęciem wody na Nidzie. Przypomnę, że tylko nieliczne gminy w Polsce posiadają takie zabezpieczenie, które gwarantuje nieprzerwaną dostawę wody w przypadku awarii na rurociągu zaopatrującym daną miejscowość. Powstała też kilkukilometrowa sieć kanalizacyjna do Włoszyna wraz z zespołem studni i przepompowni ścieków, jak również dodatkowe przyłącza na ul. Krakowskiej.

Z roku na rok również coraz lepiej jeździ się po gminie. Ile kilometrów dróg wyremontowaliście oraz na jakich trasach pojawili się drogowcy?

Dobrze, że dostrzegacie Państwo te zmiany. Ważne są inwestycje w drogi, bo poprawiamy komfort jazdy, bezpieczeństwo pieszych, ale również sprzyjają nowym inwestycjom i powstawaniu miejsc pracy. W omawianym okresie udało nam się wybudować lub przebudować 40 km dróg. Mam na myśli m.in. te, które można określić następującymi nazwami: Niedzieliska – Podszumin, Kopacze Wielkie – Błonie, Uście Solne – Bliższe Łony, Strzelce Wielkie w kierunku cmentarza, w Górce koło dworu, Włoszyn – Igloopol, Szczurowa – Olszowy Koniec, Zaborów – Błonie, Uście Solne – Dalsze Łony. Przeprowadzono również remonty dróg gminnych: Wrzępia – Michala (na Samoleja), Szczurowa – w kierunku Wągrody, Strzelce Wielkie – Spyrka. W ramach rekultywacji wykonane zostały remonty dróg transportu rolnego: Uście Solne – Błonie, Górka – Sekółki, Rajsko – Niedzieliska, Szczurowa-Zakręcie – Niedzieliska, Rząchowa w kierunku Szczurowej oraz Strzelce Wielkie – Grabiny. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w poszczególnych wsiach zostały wykonanie barierki ochronne w ciągi drogi gminnej Włoszyn – Dołęga w Dołędze, wyremontowano drogi Strzelce Wielkie – Błonie (nawierzchnia żwirowa), Niedzieliska – Kopaliny (nawierzchnia żwirowa), Dąbrówka Morska w stronę Barczkowa, Wola Przemykowska – Natków za remizą, Wrzępia – Radziejów (nawierzchnia żwirowa), Wrzępia – Szklana (nawierzchnia żwirowa). Przeprowadzono remont istniejących przepustów rurowych w ciągu drogi Księże Kopacze – Centrum pod zjazdami na drogę dojazdową do pól oraz remont kolektora burzowego przy drodze we Wrzępi. Ponadto prowadzono remonty placu postojowego przy drodze gminnej Rajsko – Rajsko Małe (w pobliżu kościoła), chodnika przy drodze gminnej Szczurowa – Zagumnie Zachodnie (blok) oraz chodnika przy drodze gminnej Szczurowa – Zagumnie. W Rajsku, Niedzieliskach, Szczurowej i Strzelcach Małych w ramach scalenia wykonane zostały nowe drogi dojazdowe do pól, w tym również blisko sto pięćdziesiąt nowych mostków i przepustów drogowych, jak również zmodernizowano 26 km rowów melioracyjnych. W miejscowości Rudy-Rysie wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 768.

Sporo, natomiast wspomniał Pan o podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Gdzie pojawiły się nowe chodniki I mosty?

Nowe odcinki chodników wraz z kanalizacją deszczową powstały w Uściu Solnym, Zaborowie i Wrzępi. Zakończono remont blisko półtorakilometrowego chodnika w Niedzieliskach, a ponadto powstał parking w Uściu Solnym obok szkoły oraz podbudowa parkingu w Niedzieliskach. Wybudowano nową podporę i wyremontowano most pomiędzy Kopaczami Wielkimi a Wolą Średnią przy ujściu Uszwicy do Wisły.
Pan jako prezes Zarządu Gminnego ZOSP, chyba nie zapomniał o strażakach?
Nie (śmiech-przyp.red.). W ramach programu „Małopolskie Remizy” w 2015 i2016 roku wybudowano nowy garaż dla OSP w Rajsku i przeprowadzono generalny remont remiz w Pojawiu i Strzelcach Wielkich. Ponadto przeprowadzono remonty w remizach w Kwikowie i Górce. W Szczurowej zakupione zostały materiały na malowanie dachu remizy, a prace wykonali sami strażacy.

Jakie inne jeszcze inwestycje zostały zrealizowane przez gminę?
W Szczurowej wykonano szereg prac końcowych przy odbudowie zespołu dworsko-parkowego i remoncie dworu w Szczurowej wraz z odbudową ogrodzenia od strony zachodniej. Wykonana została również adaptacja pozostałej części poddasza Urzędu Gminy wraz z budową nowego ratusza.
W budynku Ośrodka Zdrowia w Uściu Solnym oraz w szkole w Niedzieliskach wybudowane zostały nowe kotłownie. Ponadto w Niedzieliskach zamontowano panele fotowoltaiczne i wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną, a w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym wykonano wewnętrzną instalację przeciwpożarową uwzględniając wymogi ochrony przeciwpożarowej. W Zaborowie wyremontowano szatnię szkolną i dwie sale lekcyjne na parterze budynku. Remont pomieszczeń wykonano też w szczurowskim przedszkolu. W budynku wiejskim w Barczkowie wyremontowano dach i założono monitoring, w Dołędze zamontowano nowe drzwi wejściowe oraz zakupiono materiały na ogrodzenie, nasadzono zieleń oraz zakupiono dodatkowe wyposażenie centrum Górki. W Zaborowie wykonana zastała termomodernizacja Domu Ludowego wraz z zamontowaniem ogniw fotowoltaicznych, produkujących energię elektryczną oraz zakupiono część wyposażenia dużej sali, natomiast w Kopaczach Wielkich przeprowadzony został częściowy remont dużej sali. W Księżych Kopaczach wykonano część prac przy centrum wsi, w Kwikowie ułożono nawierzchnię z kostki brukowej obok przystanku…

Czyli niemalże w każdej miejscowości miały miejsce duże i mniejsze inwestycje?

Tak. Staramy się równomiernie dzielić środki. Zrównoważony rozwój jest szalenie istotny. Wymieniając kolejne inwestycje zapomniałem wspomnieć jeszcze o kilku ważnych zadaniach. W Pojawiu zagospodarowany został teren wokół stawu i utworzono parking, w miejscowości Rudy-Rysie zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania i nową instalację przeciwpożarową w budynku wielofunkcyjnym oraz zakupiono kolejne urządzenia na plac rekreacji w Rudach. W Rylowej wykonany został projekt oświetlenia zespołu boisk oraz zakupiono materiał do remontu ogrodzenia, w Rząchowej zakupiono bramki na boisko sportowe i wymalowano świetlicę, w Strzelcach Małych wybudowany został nowy stylowy przystanek autobusowy oraz wykonano remont budynku komunalnego. W Szczurowej wykonane zostały prace przy regulacji stosunków wodnych wokół targowiska, wykonano blaty na stanowiskach sprzedaży i zamontowano nagłośnienie. W budynku Urzędu i Gminnego Centrum Kultury zamontowane zostały ogniwa fotowoltaiczne obniżające przyszłe koszty utrzymania tych obiektów. We Wrzępi zakupiono wyposażenie do nowej świetlicy wiejskiej i zamontowano monitoring przy remizie OSP. Ponadto w kolejnych jedenastu miejscowościach zamontowano monitoring rejestrujący otoczenie, głównie w centrach wsi i na zewnątrz budynków gminnych.

O tym, że inwestowanie w infrastrukturę popłaca świadczy zainteresowanie inwestora, który w Dołędze na terenie 17 ha rozpoczął budowę szklarni z myślą o uprawie pomidorów i papryki.

Z szacunkiem podchodzimy do każdego inwestora, bo za tym idą m.in. nowe miejsca pracy. Chcąc pozyskać inwestorów musimy tworzyć dla nich dogodne warunki. Tak więc inwestując od lat w infrastrukturę podnosimy poziom atrakcyjności naszej gminy.
Pojawienie się inwestora w Dołędze jest efektem tych działań. Początkowo inwestor ten miał dużo mniejsze plany, jednak dzięki negocjacjom w Urzędzie Gminy, jak też szczególnie godnej pochwały postawie mieszkańców, Wspólnoty Gruntowej i radnego z Dołęgi powstaje tak duża inwestycja z planem dalszej rozbudowy po uruchomieniu działalności.

Jednak nie tylko samymi inwestycjami gmina Szczurowa stoi. Jakie wydarzenia kulturalne przygotowujecie w tym roku?
Wśród sztandarowych imprez odbywających się w gminie Szczurowa można wyróżnić między innymi Gminny Wernisaż Wielkanocny, który ma miejsce kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi. Zwyczaje wielkanocne prezentują wówczas przedstawiciele każdej ze szkół z naszej gminy. W dniach 19-21 maja odbędzie się natomiast 35. edycja wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel Ludowych, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka ,,Krakowski Wianek”, na który do Szczurowej przyjeżdżają muzycy z całej małopolski. Również w maju planowane są gminne obchody Dnia Strażaka. Z kolei 9 lipca w Strzelcach Małych będzie mieć miejsce VI Piknik Lotniczy połączony z pokazami akrobatycznymi, możliwością przelotów widokowych, pokazem motolotniarzy oraz prezentacją maszyn kółka modelarskiego. Natomiast w sierpniu odbędą się Dożynki Gminne, które w tym roku w Zaborowie.

Gminę Szczurowa oraz Stany Zjednoczone nadal dużo łączy?
Od lat ściśle współpracujemy ze środowiskiem polonijnym z Chicago. To nie tylko kurtuazyjne spotkania, piękne deklaracje, ale wymierne efekty. Przypomnę, że na początku ubiegłego roku jubileusz 10-lecia działalności obchodziła wyjątkowo zasłużona dla strzeleckiej parafii Fundacja Parafii Strzelce Wielkie, której przewodniczy pan Stanisław Chwała. Efekt ich społecznej pracy może zobaczyć każdy, kto odwiedzi nowo wybudowane okazałe Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej.
Jubileusz obchodził w Chicago także Klub Pojawian, szczególnie zasłużony przy budowie największej w naszej gminie sali widowiskowej przy Domu Ludowym w Pojawiu. W swojej 100-letniej działalności wspierał również m.in. strażaków, sportowców, parafię i tych mieszkańców, których dotykały nieszczęścia. Klub pomagał także rodakom przybywającym do Ameryki, o czym również w trakcie uroczystego bankietu informowała zebranych pani prezes Władysława Nowosad.
100-lecie powstania obchodził także Klub Zaborowian, który rozpoczął działalność w 1916 r. pod nazwą Towarzystwa Ratunkowego Zaborowa i Pojawia w Chicago, udzielając nieocenionej pomocy rodzinnej wiosce, parafii i szkole. Prezesem Klubu jest obecnie pan Krzysztof Lupa. Natomiast w tym miesiąc wiek istnienia będzie świętować Towarzystwo Ratunkowe Kwików, od samego początku działalności wspierające mieszkańców, strażaków, szkołę, parafię i powodzian, zdobywając fundusze głównie dzięki corocznemu organizowaniu wyjątkowo udanych zabaw. Oczywiście na tym nie koniec, ponieważ kolejne uroczystości jubileuszowe w 2017 r. organizuje Klub Wola Przemykowska i Klub Dołęga.
To dla nas bardzo ważne, że mamy takich wspaniałych patronów, którzy mimo że są bardzo daleko,sercami są razem z nami na naszej polskiej ziemi. Dziś jeszcze raz gorąco i serdecznie Im dziękuję za okazane nieocenione wsparcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.