20 czerwca 2024
Aktualności

Tarnów ma plan walki z hałasem

Tarnowscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa”. Wejdzie ona w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Poprzedni taki dokument został przyjęty w roku 2015 i stanowił strategię do walki z hałasem do roku 2019. Obecny dokument będzie obowiązywał przez kolejne pięć lat. Podstawą do wykonania programu oraz zasadniczym źródłem informacji o skali zagrożenia hałasem na terenie miasta była opracowana w 2019 roku mapa akustyczna Tarnowa.

Na jej bazie – na podstawie poprzedniego programu oraz w toku licznych dodatkowych analiz – zidentyfikowano tereny o największych dopuszczalnych przekroczeniach poziomów hałasu i największej liczbie osób narażonych na to oddziaływanie. Dla terenów tych zaproponowano działania naprawcze, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, czyli do 2024 roku.

Przeprowadzone analizy potwierdziły, że na terenie Tarnowa najistotniejszym źródłem hałasu jest transport drogowy. Istniejący układ komunikacyjny, w wielu przypadkach zmusza do prowadzenia ruchu pojazdów przez miasto, co skutkuje przekroczeniami dopuszczalnych wartości hałasu zarówno w ciągu dnia, jak i nocą.  Hałas samochodowy obejmuje swoim oddziaływaniem teren prawie całego miasta. Przykładem mogą być ulice: Lwowska, Kwiatkowskiego, Klikowska czy Czerwonych Klonów. Również główna linia kolejowa zlokalizowana na kierunku wschód-zachód przechodzi przez tereny gęsto zaludnione.

Pozostałe źródła hałasu (przemysłowy oraz związany z działalnością małych zakładów produkcyjnych i usługowych oraz lokali rozrywkowych) mają charakter lokalny lub okresowy.

W ramach programu wyznaczono tereny, na których istnieją przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz na których na oddziaływanie narażona jest największa liczba mieszkańców. Analizę tę przeprowadzono na podstawie rozkładu tzw. współczynnika M, łączącego w swojej definicji oba te parametry.

Twórcy „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tarnowa” zaproponowali także działania, których realizacja powinna doprowadzić do poprawy stanu akustycznego w Tarnowie. Podzielone one zostały na trzy grupy: krótkoterminowe, czyli realizowane w latach 2021-2024, długoterminowe, których realizacja przewidywana jest po roku 2024 oraz związane z edukacją społeczną, które powinny być prowadzone w sposób ciągły, zarówno w zakresie działań długoterminowych, jak i krótkoterminowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.